รายละเอียดสินเชื่อรถมือสองจาก SCB

สินเชื่อรถมือสองจาก SCB ดีอย่างไร?

ขอสินเชื่อรถมือสองจาก SCB เพื่อเป็นเจ้าของรถที่คู่ควรสำหรับคุณได้อย่างง่ายๆที่ ธนาคารไทยพาณิชย์กับบริการสินเชื่อรถยนต์รูปแบบใหม่ที่ให้คุณได้รับอัตราดอกเบี้ยผ่อนรถในราคาเบาๆมาพร้อมกับความสะดวกสบาย ของบริการสุดพิเศษที่ท่านจะได้รับ

วงเงินสูงสุด 90%
ของราคาประเมิน

ไม่ต้องมีทรัพย์สิน
มาเป็นหลักประกัน

เลือกระยะสูงสุด
ผ่อนได้นาน 84 เดือน

โอนสิทธิเช่าซื้อ
ให้บุคคลอื่นได้

 • วงเงินสูงสุด 90% ของราคาประเมิน
 • ไม่ต้องมีทรัพย์สิน มาเป็นหลักประกัน
 • เลือกระยะสูงสุด ผ่อนได้นาน 84 เดือน
 • โอนสิทธิเช่าซื้อ ให้บุคคลอื่นได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ต้องมีอายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • ต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

รายการเอกสารเพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

4. Statement หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

4. Statement หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

5. กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และ ใบทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขรถยนต์ที่นำมาขอรับสินเชื่อ

 • รถยนต์ต้องปลอดภาระและมีอายุไม่เกิน 12 ปี
 • ประเภทรถยนต์เฉพาะ รถเก๋ง รถกระบะและรถตู้
 • รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น

เงื่อนไขการทำประกันภัย

 • เงื่อนไขการทำประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

 • ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะเรียกเก็บจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในลำดับต่อไป)
หมายเหตุ วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย/ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศ และระเบียบที่ธนาคารกำหนด/ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย
ก. อัตราดอกเบี้ย
ประเภทรถยนต์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
(Flat Interest Rate)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Effective Interest Rate)
รถยนต์ใช้แล้ว
สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี
10 % 20 %
รถยนต์ใช้แล้ว
สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป
17 % 34 %
การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : ตามปีปฏิทิน
ข. วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้ 90% ของราคาสินทรัพย์
ค.อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา) สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน หรือ 7 ปี
ง. หลักประกัน ไม่มี
จ. ค่าบริการและเบี้ยปรับ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ฉ. การประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ / ประกันคุ้มครองวงเงิน / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
ช. ผู้ค้ำประกัน ไม่มี
ก. อัตราดอกเบี้ย
ประเภทรถยนต์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
(Flat Interest Rate)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Effective Interest Rate)
รถยนต์ใช้แล้ว
สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี
10 % 20 %
รถยนต์ใช้แล้ว
สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป
17 % 34 %
การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : ตามปีปฏิทิน
ข. วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้
90% ของราคาสินทรัพย์
ค.อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา)
สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน หรือ 7 ปี
ง. หลักประกัน
ไม่มี
ฉ. การประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ / ประกันคุ้มครองวงเงิน / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
ช. ผู้ค้ำประกัน
ไม่มี

สมัครง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน
และรอรับเงินภายใน 1 วัน