รายละเอียดสินเชื่อรถยนต์ใหม่จาก SCB

สินเชื่อรถยนต์ใหม่จาก SCB ดีอย่างไร?

อัตราดอกเบี้ยคงที่และผ่อนชำระเป็นรายงวดๆละเท่าๆกัน โดยไม่ต้องนำทรัพย์สิน มาเป็นหลักประกัน และสามารถเลือกผ่อนสบายๆนานสูงสุด 84 เดือน

วงเงินสูงสุด 95%
ของราคาประเมิน

ไม่ต้องมีทรัพย์สิน
มาเป็นหลักประกัน

เลือกระยะสูงสุด
ผ่อนได้นาน 84 เดือน

โอนสิทธิเช่าซื้อ
ให้บุคคลอื่นได้

  • วงเงินสูงสุด 95% ของราคาประเมิน
  • ไม่ต้องมีทรัพย์สิน มาเป็นหลักประกัน
  • เลือกระยะสูงสุด ผ่อนได้นาน 84 เดือน
  • โอนสิทธิเช่าซื้อ ให้บุคคลอื่นได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ต้องมีอายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
  • ต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

รายการเอกสารเพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

4. Statement หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

4. Statement หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

5. กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และ ใบทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการทำประกันภัย

  • เงื่อนไขการทำประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

  • ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะเป็นการ เรียกเก็บโดยการหักจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนด/ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบ และ/หรือประกาศแจ้งเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของธนาคาร