รายละเอียดสินเชื่อรถใหม่จาก SCB

สินเชื่อรถใหม่จาก SCB ดีอย่างไร?

อัตราดอกเบี้ยคงที่และผ่อนชำระเป็นรายงวดๆละเท่าๆกัน โดยไม่ต้องนำทรัพย์สิน มาเป็นหลักประกัน และสามารถเลือกผ่อนสบายๆนานสูงสุด 84 เดือน

วงเงินสูงสุด 95%
ของราคาประเมิน

ไม่ต้องมีทรัพย์สิน
มาเป็นหลักประกัน

เลือกระยะสูงสุด
ผ่อนได้นาน 84 เดือน

โอนสิทธิเช่าซื้อ
ให้บุคคลอื่นได้

  • วงเงินสูงสุด 95% ของราคาประเมิน
  • ไม่ต้องมีทรัพย์สิน มาเป็นหลักประกัน
  • เลือกระยะสูงสุด ผ่อนได้นาน 84 เดือน
  • โอนสิทธิเช่าซื้อ ให้บุคคลอื่นได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ต้องมีอายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
  • ต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

รายการเอกสารเพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

4. Statement หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

4. Statement หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

5. กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และ ใบทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการทำประกันภัย

  • เงื่อนไขการทำประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

  • ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะเป็นการ เรียกเก็บโดยการหักจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศ และระเบียบที่ธนาคารกำหนด/ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถใหม่

หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย
ก. อัตราดอกเบี้ย
ประเภทรถยนต์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
(Flat Interest Rate)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Effective Interest Rate)
รถยนต์ใหม่ 8 % 16 %
การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : ตามปีปฏิทิน
ข. วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้ 95% ของราคาสินทรัพย์
ค.อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา) สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน หรือ 7 ปี
ง. หลักประกัน ไม่มี
จ. ค่าบริการและเบี้ยปรับ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ฉ. การประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ / ประกันคุ้มครองวงเงิน / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
ช. ผู้ค้ำประกัน ไม่มี
ก. อัตราดอกเบี้ย
ประเภทรถยนต์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
(Flat Interest Rate)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Effective Interest Rate)
รถยนต์ใหม่ 8 % 16 %
การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : ตามปีปฏิทิน
ข. วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้
95% ของราคาสินทรัพย์
ค.อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา)
สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน หรือ 7 ปี
ง. หลักประกัน
ไม่มี
ฉ. การประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ / ประกันคุ้มครองวงเงิน / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
ช. ผู้ค้ำประกัน
ไม่มี