รายละเอียดสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash จาก SCB ดีอย่างไร?

“สินเชื่อเงินก้อนสำหรับผู้ที่มีความต้องการใช้เงินด่วน อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ โดยใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีรูปแบบในการแบ่งจ่ายที่แน่นอน เท่ากันในแต่ละเดือน”

มีเงินใช้
รถยังมีขับ

อนุมัติแล้ว
รับเงินภายใน 1 วัน

รับเงินก้อน
สูงสุด 5 ล้านบาท

ผ่อนสบาย
นานสุด 84 เดือน

 • มีเงินใช้ รถยังมีขับ
 • อนุมัติแล้ว รับเงินภายใน 1 วัน
 • รับเงินก้อน สูงสุด 5 ล้านบาท
 • ผ่อนสบาย นานสุด 84 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ขอสมัคร จะต้องมีอายุ 20 - 60 ปี หรือรวมการผ่อนไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้ขอสมัคร จะต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ (ยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของ SCB หรือ SCBL)
 • ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นชาวไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

รายการเอกสารเพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือน)

4. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด

5. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)

6. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ต้องการรับวงเงินโอนเข้าภายหลังสินเชื่อได้รับการอนุมัติ

8. หนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (กรณีเป็นลูกค้าปัจจุบันของ SCB หรือ SCBL)

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขรถยนต์ที่นำมาขอรับสินเชื่อ

 • ประเภทรถยนต์เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียน
 • รถยนต์ต้องปลอดภาระและมีอายุไม่เกิน 15 ปี
 • รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถรับจ้าง หรือรถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
 • ไม่รับรถยนต์ดัดแปลง เปลี่ยนเครื่อง หรือรถนำเข้า

เงื่อนไขการทำประกันภัย

 • เงื่อนไขการทำประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

 • ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะเรียกเก็บจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในลำดับต่อไป)
หมายเหตุ วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย/ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนด/ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งธนาคารจะแจ้งให้ทราบ และ/หรือประกาศแจ้งเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของธนาคาร

สมัครง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน
และรอรับเงินภายใน 1 วัน