อัตราและค่าธรรมเนียม

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash

หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย
ก. อัตราดอกเบี้ย
ประเภทรถยนต์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
(Flat Interest Rate)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Effective Interest Rate)
สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี 10 % 20 %
สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป 17 % 34 %
การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : ตามปีปฏิทิน
ข. วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้ 80% ของราคาสินทรัพย์ (สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท)
ค.อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา) สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน หรือ 6 ปี
ง. หลักประกัน รถยนต์ โดยลูกค้ายังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ
จ. ค่าบริการและเบี้ยปรับ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ฉ. การประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ / ประกันคุ้มครองวงเงิน / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
ช. ผู้ค้ำประกัน ไม่มี
ก. อัตราดอกเบี้ย
ประเภทรถยนต์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
(Flat Interest Rate)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Effective Interest Rate)
สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี 10 % 20 %
สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป 17 % 34 %
การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : ตามปีปฏิทิน
ข. วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้
80% ของราคาสินทรัพย์ (สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท)
ค.อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา)
สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน หรือ 6 ปี
ง. หลักประกัน
รถยนต์ โดยลูกค้ายังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ
ฉ. การประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ / ประกันคุ้มครองวงเงิน / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
ช. ผู้ค้ำประกัน
ไม่มี

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย
ก. อัตราดอกเบี้ย
ประเภทรถยนต์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
(Flat Interest Rate)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Effective Interest Rate)
รถยนต์ใช้แล้ว
สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี
10 % 20 %
รถยนต์ใช้แล้ว
สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป
17 % 34 %
การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : ตามปีปฏิทิน
ข. วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้ 90% ของราคาสินทรัพย์
ค.อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา) สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน หรือ 7 ปี
ง. หลักประกัน ไม่มี
จ. ค่าบริการและเบี้ยปรับ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ฉ. การประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ / ประกันคุ้มครองวงเงิน / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
ช. ผู้ค้ำประกัน ไม่มี
ก. อัตราดอกเบี้ย
ประเภทรถยนต์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
(Flat Interest Rate)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Effective Interest Rate)
รถยนต์ใช้แล้ว
สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี
10 % 20 %
รถยนต์ใช้แล้ว
สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป
17 % 34 %
การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : ตามปีปฏิทิน
ข. วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้
90% ของราคาสินทรัพย์
ค.อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา)
สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน หรือ 7 ปี
ง. หลักประกัน
ไม่มี
ฉ. การประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ / ประกันคุ้มครองวงเงิน / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
ช. ผู้ค้ำประกัน
ไม่มี

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถใหม่

หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผย
ก. อัตราดอกเบี้ย
ประเภทรถยนต์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
(Flat Interest Rate)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Effective Interest Rate)
รถยนต์ใหม่ 8 % 16 %
การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : ตามปีปฏิทิน
ข. วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้ 95% ของราคาสินทรัพย์
ค.อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา) สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน หรือ 7 ปี
ง. หลักประกัน ไม่มี
จ. ค่าบริการและเบี้ยปรับ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ฉ. การประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ / ประกันคุ้มครองวงเงิน / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
ช. ผู้ค้ำประกัน ไม่มี
ก. อัตราดอกเบี้ย
ประเภทรถยนต์ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
(Flat Interest Rate)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
(Effective Interest Rate)
รถยนต์ใหม่ 8 % 16 %
การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : ตามปีปฏิทิน
ข. วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้
95% ของราคาสินทรัพย์
ค.อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา)
สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน หรือ 7 ปี
ง. หลักประกัน
ไม่มี
ฉ. การประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ / ประกันคุ้มครองวงเงิน / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
ช. ผู้ค้ำประกัน
ไม่มี

สมัครง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน
และรอรับเงินภายใน 1 วัน