คำถามที่พบบ่อย

 • คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง ?
  1. คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. ผู้ขอสมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
   2. ผู้ขอสมัครต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
   3. หากสมัครสินเชื่อรถคือเงิน ผู้ขอสมัครต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ (ยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของ SCB หรือ SCBL)
  2. เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
   1. สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือน)
   4. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด
   5. กรณีสมัครสินเชื่อรถคือเงิน มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

    - กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)
    - สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
    - สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ต้องการรับวงเงินโอนเข้าภายหลังสินเชื่อได้รับการอนุมัติ
    - หนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (กรณี เป็นลูกค้าปัจจุบันของ SCB หรือ SCBL)

 • รถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อจะต้องมีเงื่อนไขใดบ้าง ?
  1. สำหรับสินเชื่อรถคือเงิน
   1. ประเภทรถยนต์เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียน
   2. รถยนต์ต้องปลอดภาระ และมีอายุไม่เกิน 15 ปี
   3. รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถรับจ้าง หรือรถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
   4. ไม่รับรถยนต์ดัดแปลง เปลี่ยนเครื่อง หรือรถนำเข้า
  2. สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว
   1. ประเภทรถยนต์เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียน
   2. รถยนต์ต้องปลอดภาระและมีอายุไม่เกิน 12 ปี
   3. รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น
 • สนใจสมัครต้องทำอย่างไร ?
  ติดต่อขอใช้บริการได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการลูกค้า SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 • เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจำนวนเท่าไหร่ ?
  ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา และค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะเป็นการเรียกเก็บโดยการหักจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
 • มีช่องทางการชำระเงินช่องทางใดบ้าง ?
  Bill Payment

  ชำระเงินสดหรือเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคารและสถานที่ต่อไปนี้

  SCB Easy Mobile Application

  ชำระเงินด้วยมือถือของคุณผ่าน SCB Easy Mobile Application

  Online Banking

  ระบบทำธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารไทยพาณิชย์

  หรือ

  ATM/CDM

  ชำระเงินผ่านตู้ ATM หรือ CDM ใกล้คุณ

สมัครง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน
และรอรับเงินภายใน 1 วัน