คำถามที่พบบ่อย

 • คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง ?
  1. คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. ผู้ขอสมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
   2. ผู้ขอสมัครต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
   3. หากสมัครสินเชื่อรถคือเงิน ผู้ขอสมัครต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ (ยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของ SCB หรือ SCBL)
  2. เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
   1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือน)
   4. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด
   5. กรณีสมัครสินเชื่อรถคือเงิน มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

    - กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)
    - สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
    - สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ต้องการรับวงเงินโอนเข้าภายหลังสินเชื่อได้รับการอนุมัติ
    - หนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (กรณี เป็นลูกค้าปัจจุบันของ SCB หรือ SCBL)

 • รถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อจะต้องมีเงื่อนไขใดบ้าง ?
  1. สำหรับสินเชื่อรถคือเงิน
   1. ประเภทรถยนต์เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียน
   2. รถยนต์ต้องปลอดภาระ และมีอายุไม่เกิน 15 ปี
   3. รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถรับจ้าง หรือรถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
   4. ไม่รับรถยนต์ดัดแปลง เปลี่ยนเครื่อง หรือรถนำเข้า
  2. สินเชื่อรถใช้แล้ว
   1. ประเภทรถยนต์เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียน
   2. รถยนต์ต้องปลอดภาระและมีอายุไม่เกิน 12 ปี
   3. รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น
 • สนใจสมัครต้องทำอย่างไร ?
  ติดต่อขอใช้บริการได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการลูกค้า SCB Call Center โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 5
 • เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจำนวนเท่าไหร่ ?
  ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา และค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะเป็นการเรียกเก็บโดยการหักจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
 • ต้องการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อรถต้องทำอย่างไร ?

  ท่านสามารถทำการโอนสิทธิ์ฯได้เมื่อมีการผ่อนชำระค่างวดมาแล้วอย่างน้อย 1 ใน 4 ของจำนวนงวดทั้งหมด โดยนำเอกสารเข้ามายื่นความจำนงที่ธนาคารด้วยตนเอง พร้อมทั้งผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ (ถ้ามี) เอกสารที่ต้องเตรียมในการพิจารณาดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อเดิม ผู้เช่าซื้อใหม่ ท่านละ 3 ชุด
  2. หลักฐานทางการเงินของผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ท่านละ 1 ชุด
  3. แผนที่บ้านพักปัจจุบันและที่ทำงาน พร้อมระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
  4. ลอกลายเลขเครื่อง เลขถังอย่างละ 4 ชุด
 • มีช่องทางการชำระเงินช่องทางใดบ้าง ?
  1. ชำระ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารโดยค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร
  2. ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
  3. ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
  4. ชำระโดยหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit)(เฉพาะสินเชื่อรถยนต์)ท่านสามารถชำระค่างวดหรือค่าบริการอื่นๆ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ ที่ท่านมีบัญชีอยู่ หากหักบัญชีอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะการชำระค่างวด และค่าปรับ ตามที่ระบุไว้ใน Billing เท่านั้น

สมัครง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน
และรอรับเงินภายใน 1 วัน