คำถามที่พบบ่อย

 • คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง ?
  1. คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. ผู้ขอสมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี
   2. ผู้ขอสมัคร จะต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
   3. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ (ยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของ SCB หรือ SCBL)
  2. เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
   1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือน)
   4. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด
   5. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)
   6. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
   7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ต้องการรับวงเงินโอนเข้าภายหลังสินเชื่อได้รับการอนุมัติ
   8. หนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (กรณี เป็นลูกค้าปัจจุบันของ SCB หรือ SCBL)
 • รถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อจะต้องมีเงื่อนไขใดบ้าง ?
  1. รถยนต์ต้องปลอดภาระ และมีอายุไม่เกิน 13 ปี
  2. ประเภทรถยนต์เฉพาะ รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้
  3. รถยนต์ต้องจดส่วนบุคคลเท่านั้น
 • สนใจสมัครต้องทำอย่างไร ?
  ติดต่อขอใช้บริการได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการลูกค้า SCB Call Center โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 5
 • เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจำนวนเท่าไหร่ ?
  ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา และค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะเป็นการเรียกเก็บโดยการหักจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
 • ต้องการโอนสิทธิ์สัญญาเช่าซื้อเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อรถต้องทำอย่างไร ?

  ท่านสามารถทำการโอนสิทธิ์ฯได้เมื่อมีการผ่อนชำระค่างวดมาแล้วอย่างน้อย 1 ใน 4 ของจำนวนงวดทั้งหมด โดยนำเอกสารเข้ามายื่นความจำนงที่ธนาคารด้วยตนเอง พร้อมทั้งผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ (ถ้ามี) เอกสารที่ต้องเตรียมในการพิจารณาดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อเดิม ผู้เช่าซื้อใหม่ ท่านละ 3 ชุด
  2. หลักฐานทางการเงินของผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ ท่านละ 1 ชุด
  3. แผนที่บ้านพักปัจจุบันและที่ทำงาน พร้อมระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
  4. ลอกลายเลขเครื่อง เลขถังอย่างละ 4 ชุด
 • มีช่องทางการชำระเงินช่องทางใดบ้าง ?
  1. ชำระ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารโดยค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร
  2. ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
  3. ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
  4. ชำระโดยหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit)(เฉพาะสินเชื่อรถยนต์)ท่านสามารถชำระค่างวดหรือค่าบริการอื่นๆ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ ที่ท่านมีบัญชีอยู่ หากหักบัญชีอัตโนมัติ ใช้ได้เฉพาะการชำระค่างวด และค่าปรับ ตามที่ระบุไว้ใน Billing เท่านั้น
 • ต้องการตรวจเช็คข้อมูลบัญชีสินเชื่อรถยนต์ด้วยตัวเองต้องทำอย่างไร ?

  ท่านสามารถตรวจเช็คข้อมูลสินเชื่อรถยนต์ของท่านได้ทุกที่ ทุกเวลา ข้อมูลครบครัน ใช้งานง่าย สะดวกสบายโยระบบจะแสดงข้อมูลรายการดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลสัญญาเช่าซื้อ
  2. บริการข้อมูลประกันภัย
  3. บริการพิมพ์ใบชำระเงิน
  4. ที่อยู่ - เปลี่ยนแปลงการจัดส่งเอกสาร
  5. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าของ SCB Auto Online

สมัครง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน
และรอรับเงินภายใน 1 วัน